Biuletyn Informacji Publicznej Kopalni Siarki "Machów" w Tarnobrzegu

Struktura własnościowa

 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30 000 000,00 PLN, dzieli się na 3 000 000 akcji imiennych o wartości nominalnej 10 zł.

Wszystkie akcje są objęte przez Gminę Tarnobrzeg, która jest jedynym akcjonariuszem Spółki.