Biuletyn Informacji Publicznej Kopalni Siarki "Machów" w Tarnobrzegu

Organy Spółki

Likwidator


Likwidator prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

Likwidatora powołuje Walne Zgromadzenie.

Likwidator  -  Józef Motyka


Rada Nadzorcza


Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

Skład Rady Nadzorczej:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy


Kompetencje Walnego Zgromadzenia określone są w Kodeksie Spółek Handlowych i Statucie Spółki.